( ! ) Strict standards: Declaration of Url::get() should be compatible with Model::get($id = '', $query = '') in /var/www/borotvalkozzesnyerj.hu/frame/url/url.php on line 0
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001235656{main}( )../index.php:0
20.0030464464Loader->get( )../index.php:54
30.0031470328Router->__construct( )../loader.php:157
40.0032485952Router->route( )../router.php:27
50.0032486576Loader->get( )../router.php:40
60.0033491352getPreinit_hook::get( )../loader.php:155
70.0033491560Preinit_hook->__construct( )../preinit_hook.php:7
80.0033492208Preinit_hook->init( )../preinit_hook.php:18
90.0033492672Preinit_hook->setOrders( )../preinit_hook.php:33
100.0033492752Loader->get( )../preinit_hook.php:131
110.0033492944Loader->load( )../loader.php:149
Jatekszabaly

JÁTÉKSZABÁLY

Borotválkozz és nyerj! nyereményjáték

1. A Rafinanz Orbico Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot indít „Borotválkozz és nyerj!” nyereményjáték néven ( a továbbiakban: „Játék”). A játék lebonyolítója: Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) (a továbbiakban Lebonyolító).

2. A Játékban kizárólag az a devizabelföldi, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, az 5. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy, azaz vásárló (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a 3. pontban leírt játékmechanizmus feltételeinek megfelel. (Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy) (”Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
 • (a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítókkal munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
3. A promóció időtartama: A promócióban kizárólag a 2014.06.01.00.00 – 2014.06.30. 24:00 időtartam között vásárolt termékek után kapott azon nyugták vesznek részt, melyeket 2014. 06.01.00.00 – 2014.06.30. 24:00 között regisztrálnak a www.borotvalkozzesnyerj.hu weboldalon.

4. Résztvevő üzletek: Minden magyarországi kereskedelmi egység, mely egység vagy CBA tulajdonban van, vagy a CBA hálózat szerződött partnere, ahol a Gillette borotvák kaphatóak.

5. Játékleírás: Az a vásárló, aki a 4. pontban meghatározott, akcióban szereplő üzletek valamelyikében 2014. június 1. és június 30. között bármilyen Gillette terméket vásárol minimum 1000 ft értékben, és regisztrál a www.borotvalkozzesnyerj.hu weblapon, valamint vásárlási nyugtájának adatait (AP kód ill. vásárlási dátum) feltölti, részt vehet a Gillette nyereményjátékban.
A nyereményjátékban egy vásárlási nyugta (függetlenül attól, hogy az egy vagy több Gillette vásárlást tartalmaz) egy nyerési esélynek számít. A Játékban minden Gillette termék részt vesz.

6. Regisztráció és kódfeltöltés

A Játék internetes website-ján (www.borotvalkozzesnyerj.hu) történő regisztráció feltétele a regisztrációs felület kitöltése, és a kért adatok (teljes név, lakcím, mobiltelefonszám, valós email cím) megadása. Amennyiben ezek közül valamelyik nem, vagy helytelenül kerül megadásra, úgy a Pályázat kizárásra kerülhet a Játékból. A website-on az alábbi adatok pontos megadásával válik érvényessé a regisztráció: A website-on az alábbi adatok pontos megadásával válik érvényessé a regisztráció:
 • Teljes név
 • Lakcím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • A regisztrációval a Játékos egy saját fiókot hoz létre a website-on. A saját fiókba tudja a továbbiakban a Pályázatát, illetve Pályázatait feltölteni (továbbiakban Kódfeltöltés). A kódfeltöltéshez minden egyes esetben az alábbi adatok pontos megadása szükséges:
 • Nyugtán található AP kód
 • Nyugtán található vásárlás időpontja ( év, hónap, nap, óra, perc)
Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a Vásárló legalább 1000 Ft értékben Gillette terméket vásároljon és vásárlását a fentiek alapján regisztrálja a weboldalon.
A vásárló több nyugtával is játszhat a promóció teljes ideje alatt. A szervező csak azokat a nyugtákat fogadja el érvényesnek, ahol a Gillette termékek egyértelműen beazonosíthatók. Egy nyugtával csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta.

Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel a saját fiókjába, akkor az első feltöltés tekinthető érvényesnek, a többi kizárásra kerül.

A regisztrációnál megadott nyugta adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja és vásárlási összeg). A regisztrációhoz szükséges a vásárlást igazoló nyugta, és ezt a nyeremények átadásig meg kell őrizni. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét.

A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti vásárlást igazoló nyugta bemutatása.

A nyeremény átvételének feltétele továbbá a nyertes részéről, hogy a 15. pontban foglalt, meghatározott személyes adatok nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását írásban is megerősítse. Amennyiben a nyertes adatainak nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulását utólag megtagadja, úgy a pályázata érvénytelennek minősül, és a nyeremény átvételére a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá. A játékosok a website-on történő regisztrációval automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat feltételeit.

Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzat 6. pontjában meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.).. Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.
7. Nyeremények:

10 db Xbox 360 konzolcsomag FIFA 14 játékszoftverrel.

A sorsoláson részt vehet minden olyan vásárló, aki a fentiek szerint helyesen regisztrált a játék során a www.borotvalkozzesnyerj.hu weblapon, és a promóciós időszak alatt legalább három alkalommal vásárolt Gillette terméket az akcióban résztvevő áruházakban (CBA), majd a kapott nyugták alapján a játékszabályzatban leírtak szerinti kódfeltöltéseket elvégezte.

8. Nyereménysorsolás:

A nyeremények azon játékosok között kerül kisorsolásra, aki min. 3 érvényes Pályázatot regisztráltak a promóciós időszakban a www.borotvalkozzesnyerj.hu oldalon. Minden 3 érvényes pályázat újabb nyerési esélyt ad. (6 érvényes kód után 2, 9 érvényes kód után 3 stb. nyerési esély jár).

A sorsolás időpontja: 2014.07.01.

A sorsolás alkalmával a nyertesek mellé 15 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.

A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, vagy egyéb a játékszabályzatban meghatározott feltételnek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül. Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 90 napon belül nem veszik át, vagy a nyertes elérésére irányuló harmadik megkeresés sem vezetett eredményre. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül. Ha a nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerül a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép. A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.

Nyeremények átvétele:
Az eredeti nyugtát, vagy a nyugta áruház általi hitelesített másolatát a nyeremények átvételekor minden esetben be kell mutatni a lebonyolítónak. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 30 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a nyugtát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

A vásárló akkor jogosult a nyereményre:
 • amennyiben a regisztráció pontos és érvényes, és nem tartalmaz elírást
 • az ajándékra való jogosultsága érvényes
 • a nyugtán található, és a website-ra feltöltött vásárlási időpont alapján pályázata kisorsolásra kerül

  A Wonderduck Agency Zrt. legkésőbb a promóciós időszak zárását követő 2 héten belül elektronikus levélben értesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról.

  A Lebonyolító minden nyertest háromszor kísérel meg e-mailen elérni. A Lebonyolító a nyereményeket postai úton juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosultak.

  A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a 06/30-5005-177-es telefonszámon hétfőtől- péntekig délelőtt 9.30-tól délután 17.00 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá az továbbá az info@borotvakozzesnyerj.hu e-mail címen is.

9. Ha a Nyertes a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

11. A nyertesek kötelesek a Szervezővel és a Lebonyolítókkal együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

12. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely az 5-6. pontban írt feltételeknek nem felel meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli.

13. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például azon fogyasztók, akik tudatosan és folyamatosan a valóságnak nem megfelelő vásárlási időpontokat és AP kódokat regisztrálnak a rendszerben, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Rafinanz Orbico Kft. illetve a Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.
14. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

15. A Szervező és lebonyolító nem vállal felelősséget a www.borotvalkozzesnyerj.hu weboldalon felmerülő technikai problémákért, a rendszer esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják.

16. Adatkezelés, adatvédelem

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul. Azok, akik a játékban részt vesznek, elfogadják és tudomásul veszik a jelen játékszabályzatban foglalt minden rendelkezést.

Játékos jelen játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, ahhoz hogy:
 • a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, lakcímét (csak város), és nyereményét a www.borotvalkozzesnyerj.hu illetve a www.wonderduck.hu/jatekszabalyok oldalon valamint a nyereményjáték eredményéről beszámoló print és on-line közleményekben, minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozzák.
 • nyertes játékosokról kép és hangfelvétel készüljön
 • a nyertesekről készített felvételeket a Szervező teljes egészében vagy részleteiben későbbi reklám-promócióihoz, ill. PR tevékenységéhez felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 • az önkéntesen megadott telefonszámukat a Szervező és Lebonyolítók a későbbiekben marketing kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten, visszavonásig kezeljék és felhasználják

Játékos a www.borotvalkozzesnyerj.hu weboldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével és megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Wonderduck Agency Zrt. (a továbbiakban: adatkezelő) a játék lebonyolítása céljából a nyilvántartásukban rögzítsék és kezeljék. Játékos a regisztrációval minden további feltétel és ellenérték nélkül hozzájárul adatainak marketing illetve üzletszerzési célú felhasználásához. Ennek keretében az adatkezelők jogosultak a Játékos részére- a Játékos törlési kérelmének beérkezéséig- a későbbiekben ajánlatokat, termékismertetőket, tájékoztatókat küldeni többek közt hírlevél formájában.

A 16. év alatti kiskorú Játékos hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A Játék adatkezelője és feldolgozója a Wonderduck Agency Zrt. (adatkezelési nyilvántartási száma: 04191-0001), Az adatkezelő és/feldolgozó a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezelik, csak a jelen szabályzatban megjelölt harmadik személyeknek továbbítják, gondoskodnak azok biztonságáról. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII Törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.. törvényben, és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

A nyereményjáték lebonyolítását követően Adatfeldolgozó átadja a személyes adatokat az Adatkezelőnek, és azokat az átadást követő 30 napon belül törli. Az Adatkezelő az átadást követő 1 évig tárolja a Játékosok személyes adatait, ezt követően törli, kivéve azokat az adatokat, amelyeket törvényi előírás folytán meg kell őrizniük.

Az adatkezelő a személyes adatokat további harmadik személyeknek csak Játékosok megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásával adja át.

17. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az info@borotvakozzesnyerj.hu email címre küldött üzenettel, vagy az alábbi címen: Rafinanz Orbico Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)

A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

18.. A fentieken kívül a játékost meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a játékos bírósághoz fordulhat.

Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

19. Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, Lebonyolítók vagy azok megbízottja, amelyet megtehet a játékos egy lemondó nyilatkozat fenti címekre való megküldésével.

21.A Szervező fenn tartja magának a jogot, hogy a promóció szabályzatát bármikor jogosult módosítani, annak egyidejű közzétételével a megadott honlapon.

Budapest, 2014.június 1.